Regulamin
Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019.
1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Obrzycku w godzinach od 7:00 do 15:00:
a) uczniowie dowożeni do szkoły autobusami, czekający na zajęcia przed lekcjami lub czekający na odwóz po lekcjach,
b) pozostali uczniowie ze względu na czas pracy rodziców (zapisani do świetlicy),
c) uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,
d) uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole,
e) uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy.
2. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie:
a) na prośbę rodziców/opiekunów prawnych,
b) na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga.
3. Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego.
4. Opieką świetlicową objęci są uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia świetlicowe. Ich obecność na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych.
5. Grupa przydzielona nauczycielowi na daną godzinę zajęć nie może być większa niż 25 uczniów.
6. Czas pracy świetlicy jest skorelowany z czasem trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym planem zajęć dnia.
 
 
Regulamin świetlicy szkolnej.
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym szkoły.
2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu/dojścia do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
3. Świetlica szkolna jest dla uczniów miejscem, które zapewnia:
a) opiekę, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,
b) odpoczynek czynny, ruch (na boisku szkolnym, w sali), kontakt z przyrodą,
c) naukę zorganizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy,
d) rozrywkę, zabawę, realizowaną pojedynczo, w małych grupach lub zbiorowo, 
e) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, ruchowej).
Prawa i obowiązki wychowanka.
1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
a) wyboru własnej aktywności spośród propozycji zajęć,
b) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
c) korzystania z pomieszczeń świetlicy, materiałów plastycznych, zabawek, gier, filmów (pod nadzorem nauczyciela),
d) z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
e) życzliwego i podmiotowego traktowania.
2. Uczniowie oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne zobowiązani są przyjść do świetlicy szkolnej i zgłosić obecność wychowawcy.
3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) systematycznego udziału w zajęciach,
b) zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z Sali,
c) dbania o porządek i wystrój świetlicy,
d) korzystania z wyposażenia świetlicy wyłącznie pod opieka i za zgodą wychowawcy świetlicy,
e) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
f) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i trakcie pobytu w stołówce szkolnej, respektowania poleceń wychowawcy,
g) pozostawiania swoich rzeczy w wyznaczonym miescu,
h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
i) przestrzegania regulaminu świetlicy.
4. Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary:
a) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy,
b) powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
c) wniosek o obniżenie oceny ze sprawowania,
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych.
1. Czas korzystania ze świetlicy oraz zasad opuszczania świetlicy prze dziecko określają rodzice/opiekunowie prawni w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy.
3. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać  jedynie rodzice rodzice/opiekunowie prawni lub wyznaczone przez nich osoby, których dane wpisane są do Karty Zgłoszenia.
4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w Karcie , jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
6. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej.
7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odebrać dziecko do godz. 15:00.
8. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko będzie przekazane pod opikę odpowiednim organom.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z regulaminem świetlicy.
 
Prawa i obowiązki wychowawcy.
1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do odjazdu dzieci, bądź przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z ramowego rozkładu dnia oraz rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
3. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.
4. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych.
5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, wychowawca niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów prawnych, a w razie potrzeby w pierwszej kolejności wzywa pogotowie ratunkowe.
6. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.