Stołówka
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla dzieci z przedszkola, uczniów i nauczycieli. 
2. Stołówka zapewnia posiłki w formie:
1) dla przedszkolaków – śniadanie, jednodaniowy obiad i podwieczorek;
2) dla uczniów i nauczycieli – jednodaniowy obiad.
3. Wysokość opłat za posiłki ustalana jest przez dyrektora Szkoły i intendenta szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym.
4. Posiłki dla przedszkolaków wydawane są w godzinach od 8:20 do 14:00, obiady dla uczniów i nauczycieli wydawane są w czasie długiej przerwy od godziny 11:20 do 11:40.
5. Aktualny tygodniowy jadłospis oraz wykaz alergenów umieszczane są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica.
6. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Rozdział 2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) dzieci z przedszkola oraz uczniowie wnoszący opłaty indywidualne na podstawie Karty zapisu na obiady złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych u kierownika świetlicy;
2) dzieci i uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS i OPS na podstawie wydanych decyzji;
3) nauczyciele wnoszący opłaty indywidualne na podstawie Karty zapisu na obiady złożonej u kierownika świetlicy.
2. Rezygnacja z korzystania z posiłków w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej.
3. Uprawnieni uczniowie mogą spożywać obiad wyłącznie na miejscu.
4. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
 
Rozdział 3
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca u od 01.01.2019  przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkól w Obrzycku nr 16 8961 0002 2011 0100 1094 0004
2. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenie w danym miesiącu osoba może zostać wypisana z obiadów.
3. Planowana nieobecność(zawody, wycieczki, kino, teatr itp.) należy zgłosić kierownikowi świetlicy lub intendentowi szkoły dwa dni wcześniej.
4. Nieobecność losową należy zgłosić pierwszym dniu nieobecności do godz. 8:00 kierownikowi świetlicy ( 503 943 717) lub intendentowi szkoły dzwoniąc pod nr 61 291 30 90.
5. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki będzie odliczona przy opłacie za następny miesiąc.
6. Jednodniowe nieobecności nie podlegają odliczeniu.
7. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 
 
Rozdział 4
 Zasady zachowania na stołówce
1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w wyznaczonym miejscu.
2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.
6. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Obrzycku.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.