Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko

Zespół Szkół w Mieście Obrzycko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsobrzycko.pl. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Na stronie znajdują się obrazy, które są linkami i nie posiadają alternatywnego tekstu. Niektóre obrazy posiadają niepoprawny alternatywny tekst. Udostępnione multimedia w postaci filmu nie posiadają napisów.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1. na poziomie AA. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Nie zapewniamy informacji przetłumaczonych na polski język migowy. Na witrynie udostępniono wtyczkę „Menu dostępności”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Stryjska, adres poczty elektronicznej: strona@zsobrzycko.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko znajduje się przy placu Lipowym 12 w Obrzycku. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków, w tym szkoły podstawowej oraz zlokalizowanego „nad Wartą” budynku przedszkola.

Jednopoziomowy budynek przedszkola ma dwa wejścia. Wejście od strony placu zabaw jest pozbawione ograniczeń architektonicznych. Na korytarzu zejście do świetlicy ogranicza jeden stopień. Brakuje tu też toalety dla niepełnosprawnych.

Do szkoły można dostać się czterema wejściami z prowadzącymi do nich schodami. Na parterze budynku głównego znajdują się portiernia i sekretariat. Petenci mogą uzyskać pomoc w załatwieniu przedmiotowej sprawy, dzwoniąc do drzwi wejściowych i oczekując na asystę pracownika szkoły. Budynek nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych, wind czy platform przyściennych. Na każdym poziomie obiektu (tj. na parterze i piętrze) znajduje się korytarz. Z holu na pierwsze piętro można dostać się schodami. W budynku głównym na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami do obiektów nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do budynku szkoły oraz przedszkola są pracownicy obsługi.
Do szkoły i przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brakuje oznaczeń w alfabecie Braillea i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.