POWSTAŃCY  WIELKOPOLSCY  PATRONEM  SZKOŁY

      Szkoła w Obrzycku liczy ponad 100 lat i ma swoją ciekawą historię. To miejsce, w którym rozbudza się wśród uczniów zainteresowanie historią regionu, kształtuje w nich poczucie tożsamości narodowej, kultywuje pamięć o przodkach. Niedawno zbiegające się ze sobą trzy setne rocznice: odzyskania niepodległości, zwycięskiego powstania wielkopolskiego, a w konsekwencji powstania polskich szkół skłania wielu z nas do głębokiej refleksji i zadumy. Przy tej okazji odnajdujemy zapiski, zdjęcia, prowadzimy rozmowy, wspominamy najdawniejsze czasy spędzone w obrzyckiej szkole.
W zapiskach najstarszej kroniki szkoły znajdujemy informację, że 15 września 1967 r. szkole podstawowej nadano imię Powstańców Wielkopolskich, a 2 czerwca 1975 r. ufundowano sztandar. Również utworzone gimnazjum w myśl kontynuowania tradycji, w dniu 9 stycznia 2004 r. wybrało tego samego patrona. Corocznie społeczność uczniowska  10 stycznia, na pamiątkę wymarszu oddziału powstańczego z Obrzycka do walk w powstaniu wielkopolskim na froncie północnym obchodzi Święto Patrona Szkoły. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się o bohaterskim zrywie Wielkopolan, którzy sami zadecydowali o miejscu Polski na mapie Europy, poznają świadectwo wielkiej odwagi, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Z kolei we współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu uczniowie i nauczyciele – delegaci odbywają spotkania dzieląc się doświadczeniami na zlotach placówek i instytucji noszących imię bohaterów powstania. Do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopolskich szkoła przystąpiła na zjeździe w Nowych Skalmierzycach dnia 28 grudnia 1978 r.
Obchody rocznicowe oraz uroczystości Święta Patrona w szkole inspirują
i włączają wspólnie nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców do realizacji licznych projektów, które przybierają różne formy: organizowane są  konkursy, wykłady, akademie, wieczornice, rajdy.
Wielkim uznaniem cieszy się realizowany cyklicznie projekt „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiętamy!”. Za działania dydaktyczno-wychowawcze projektu i zasługi w upowszechnianiu wartości patriotycznych Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1918 w Poznaniu w 2009 r. uhonorowało szkołę odznaką „Wierni Tradycji”.
Uczniowie i gimnazjaliści inaugurują corocznie obchody Patrona już 11 listopada szkolnym rajdem niepodległości, który przybrał charakter imprezy środowiskowej i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Dzieci, młodzież i absolwenci  razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami wyruszają na wędrówkę pieszą do lasów kobylnickich, szczególnego miejsca pamięci narodowej. Znajdują się tam dwie zbiorowe mogiły pomordowanych mieszkańców z najbliższych okolic i Wielkopolski w II wojnie światowej. Organizowane od 2000 r. nieprzerwanie rajdy niepodległości zaowocowały przyznaniem szkole w 2012 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Z kolei Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przyznał szkole czterokrotnie Certyfikat, w tym szczególny Certyfikat Kreatywnej Szkoły. Od wielu lat uczniowie chętnie uczestniczą w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i osiągają sukcesy. W trakcie dziesięciu edycji konkursu dwudziestu pięciu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zdobyło najwyższy tytuł laureata I, II lub III miejsca.
Szkoła szczyci się Izbą Pamięci Narodowej. W pracach nad jej ostatecznym kształtem uczestniczyła także młodzież realizując projekty. Dzięki ich zaangażowaniu ekspozycja poszerzona została o nowe pamiątki i materiały zwłaszcza dotyczące powstańców wielkopolskich z Obrzycka. Na uwagę zasługują cenne źródła i materiały historyczne, odnalezione w organach miejscowego kościoła, pochodzące z lat 1926-1937 z archiwum działalności Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Obrzycka. Tak zorganizowany ,,Kącik Patrona” w Izbie Pamięci jest dla społeczności szkolnej i lokalnej swoistą trybuną honorową, jest miejscem czci. Izba Pamięci odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Tu odbywają się lekcje historii, godziny wychowawcze oraz zajęcia kółka historycznego, na których uczniowie zdobywają i wzbogacają wiedzę o powstaniu wielkopolskim i regionie. Spotkania z historią w izbie umacniają w uczniach silne poczucie więzi z regionem oraz wpływają na postawy obywatelskie i patriotyczne.
Na sukces szkoły składa się codzienny trud i wysiłek nauczycieli, rzetelna i systematyczna praca uczniów oraz troska i wsparcie ze strony rodziców. W imieniu Dyrekcji Szkoły składam podziękowanie, wyrazy uznania, szacunku i  życzę JUBILATCE – naszej szkole dalszych sukcesów na następne 100 lat.

Danuta Jóźwiak

Szkolna Izba Pamięci